Üllői Sportliget Lakópark Viziközmű-Társulat alapszabálya

ÜLLŐI SPORTLIGET LAKÓPARK VIZIKÖZMŰ-TÁRSULAT

ALAPSZABÁLYA

(a 2012. március 01-jétől hatályos módosításokkal egységes szerkezetben)

I. Általános rendelkezések

A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. és a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. előírásain alapulva az alábbiak szerint elhatározza megalakulását.

1. A társulat neve : Üllői Sportliget Lakópark Víziközmű-társulat

2. A társulat székhelye : 2225 Üllő, Szövetkezet u. 10.

3. A társulat megalakulásának időpontja : 2006.08.03.

4. A társulat működésének időtartama : határozatlan.

5. A társulat típusa : víziközmű-társulat.

II. A társulat célja

A társulat alapvető célja, hogy ingatlan tulajdonnal rendelkező, vagy ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok bevonásával helyi vízgazdálkodási közfeladatot valósítson meg.

III. A társulat feladatai és tevékenységi köre

1. A társulat közfeladata Üllő településen az érdekeltségi területen belül a társulat tervében meghatározott szennyvízcsatorna hálózat, ivóvíz hálózat, felszíni vízelvezetés építése, közútépítés és közvilágítás kiépítése.

2. A társulat tevékenységi köre: Víztermelés, -kezelés, -ellátás (főtevékenység)

IV. A társulat érdekeltségi területe és társulati érdekeltségi egység

1. A társulat érdekeltségi területét az alapszabály 1. sz. mellékletét képező térkép tartalmazza.

2. A társulat tagjainak nevét, lakcímét (székhelyét) az alapszabály 2. sz. melléklete tartalmazza.

3. Az érdekeltségi hozzájárulás alapját képező érdekeltségi egység:

- természetes személy tagok, jogi személy tagok vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tagok esetében az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számon vagy tulajdoni külön lapon nyilvántartott ingatlan 300 l/nap éves átlagos vízfogyasztása esetén (egyszeres fogyasztói egység);

- a vízfogyasztásnak megfelelő mértékű többszörös fogyasztói egységet kell megállapítani természetes személy tagok, jogi személy tagok vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tagok 300 l/nap éves átlagos vízfogyasztást meghaladó fogyasztói egysége alapján;

- többszörös fogyasztói egységet kell megállapítani természetes személy tagok, jogi személy tagok vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tagok esetén, ha az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számon vagy tulajdoni külön lapon nyilvántartott ingatlanon több önálló lakrész vagy több önálló funkciójú nem lakáscélú helyiség került kialakításra és ezek elkülönült bekötési vízmérővel rendelkeznek (bekötési vízmérőként).

Nem minősülnek érdekeltségi egységnek az önkormányzat tulajdonát képező utak, parkok és az Üllő belterületi 3470/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan.

V. A társulati hozzájárulás mértéke és megfizetése

1. A társulati közfeladatokhoz való hozzájárulás mértékét az érdekeltségi egységre eső hozzájárulásnak és az érdekeltségi egységek számának szorzata adja.

2. Az érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összege:

I. ütem (a térképen zölddel jelölt rész, Kistemető utca)

- az önkormányzati rendeletben meghatározott hozzájáruláson túl 752.910,- Ft, amelyből 517.920,- Ft a tőke és 234.990,- Ft a működési költség.

II. ütem (a térképen kékkel jelölt rész)

- az ingatlan-nyilvántartásban társasházi vagy szövetkezeti házi lakásként nyilvántartott érdekeltségi egység esetén az önkormányzati rendeletben meghatározott hozzájáruláson túl 1.057.317,- Ft, amelyből 738.317,- Ft a tőke és 319.000,- Ft a működési költség;

- az ingatlan-nyilvántartásban nem társasházi vagy szövetkezeti házi lakásként nyilvántartott érdekeltségi egység esetén az önkormányzati rendeletben meghatározott hozzájáruláson túl 1.694.688,- Ft, amelyből 1.230.528,- Ft a tőke és 464.160,- Ft a működési költség.

3. Az érdekeltségei hozzájárulás megfizetése:

a) az érdekeltségi hozzájárulás tőke része fizethető:

aa) a társulat számlájára egy összegben vagy a társulattal kötött részletfizetési megállapodásban foglaltak szerinti részletekben.

ab) lakástakarék-pénztáron keresztül, mely esetben a lakástakarék-pénztári szerződést kötött és a társulat javára engedményezési nyilatkozatot aláírt természetes személy tag:

- az érdekeltségi hozzájárulást a lakástakarék-pénztári szerződés futamideje alatt (de legfeljebb 2016. december 1-jéig terjedő időszakban) havi egyenlő részletekben jogosult megfizetni,

- minden év január 31. napjáig köteles igazolni a társulat felé az előző év december 31. napjáig esedékes fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítését, melynek elmulasztása esetén a részletfizetési kedvezményt elveszíti, továbbá

- amennyiben a futamidő végén nem jogosult a teljes állami támogatás igénybevételére, a különbözetként jelentkező összeget a futamidő utolsó napján egy összegben köteles megfizetni a társulat felé.

b) az érdekeltségi hozzájárulás működési költség része minden esetben a társulat számlájára fizetendő egy összegben, vagy a társulattal kötött részletfizetési megállapodásban foglaltak szerinti részletekben.

c) amennyiben egy érdekeltségi egységen a társulat megalakulását követően több új érdekeltségi egység jött, illetve jön létre, úgy az új érdekeltségi egységek után fizetendő hozzájárulás esedékessége megegyezik az új érdekeltségi egységeket létrehozó jogerős ingatlan-nyilvántartási határozat jogerőre emelkedésének napjával; ez esetben a korábbi érdekeltségi egységre már megfizetett hozzájárulás a létrejött új érdekeltségi egységek számával arányos hányadban a fizetendő hozzájárulásba beszámít.

d) amennyiben az érdekeltségi egység többszörös fogyasztói egységnek minősül és az ezzel arányos fizetési kötelezettségének a tag nem tesz eleget, úgy a társulat jogosult a fogyasztás korlátozását kezdeményezni az illetékes közmű szolgáltatónál.

e) ha az érdekeltségi hozzájárulás alapját képező ugyanazon érdekeltségi egység egy időben több tag tagsági jogviszonyát eredményezi, ezen tagok a fizetési kötelezettségek teljesítéséért egyetemlegesen felelnek a társulat felé.

VI. A társulat képviselete

A társulatot az intéző bizottság elnöke önállóan képviseli oly módon, hogy a társaság cégneve alá saját nevét az aláírási címpéldánynak megfelelően minden korlátozástól mentesen írja alá.

Amennyiben a társulatnál ügyvezető működik, az ügyvezető ugyancsak önállóan képviseli a társulatot oly módon, hogy a társaság cégneve alá saját nevét az aláírási címpéldánynak megfelelően minden korlátozástól mentesen írja alá.

VII. A társulat tagjai

A társulat tagjai az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező vagy ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok.

VIII. A tagok jogai és kötelezettségei

1. A tagok jogai

A tag joga különösen, hogy:

a) személyesen, képviselője vagy küldöttje útján részt vegyen a társulati feladatok meghatározásában;

b) a társulatban személyesen – ha kizáró ok, illetőleg összeférhetetlenség nem áll fenn – tisztséget viseljen;

c) a tisztségviselőktől, a küldöttjétől a társulatot vagy a saját érdekeltségét, egyéb jogait vagy kötelezettségeit érintő ügyben felvilágosítást kérjen.

2. A tagok kötelezettsége

A társulat tagjai kötelesek a társulat közfeladatai ellátásának költségeihez az érdekeltségi egység arányában hozzájárulni.

A tag további kötelessége különösen, hogy:

a) az érdekeltségi hozzájárulást a taggyűlés által megállapított mértékben és határidőre megfizesse;

b) személyesen vegyen részt a társulat minden olyan szervének tevékenységében, amelybe választották és azt elvállalta;

c) ha a tagnak a tagsági jogviszony alapjául szolgáló érdekeltsége megszűnik, azt köteles a társulat intézőbizottságának 15 napon belül írásban bejelenteni; szintén be kell jelenteni 15 napon belül a változást, ha egy érdekeltségi egységből több érdekeltségi egység jön létre; a bejelentéshez csatolni kell a változás alapjául szolgáló okiratot, illetőleg annak másolatát, valamint – ha abból nem állapítható meg – a bejelentésben közölni kell az új tag(ok) nevét, lakhelyét (székhelyét); a tag bejelentett adataiban bekövetkező változást a változást követő 15 napon belül kell bejelenteni; az ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén a tag köteles az új tulajdonost a társulati tagságról és az ezzel járó kötelezettségről tájékoztatni; a tag az őt terhelő bejelentés elmulasztásából eredő kárért a társulat felé felelősséggel tartozik;

d) a tag a részére megállapított érdekeltségi hozzájárulást annak a hónapnak az utolsó napjáig köteles megfizetni, amelyben a c) pont szerinti bejelentést megtette; a bejelentés alapján az érdekeltségi egységben és/vagy a tag személyében bekövetkezett változást a tagnyilvántartásban rögzíteni, és erről a régi és az új tagot a bejelentést követő 60 napon belül írásban értesíteni kell.

IX. A Társulat feladatának bővítése, a csatlakozás szabályai.

1. A társulati közfeladatok fokozatos megvalósítása érdekében természetes, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok – a társulat megalakulására vonatkozó szabályok betartása és az általuk kialakított érdekeltségi viszonyok létrehozása esetén – csatlakozhatnak a társulathoz.

2. A társulathoz történő csatlakozás akkor történhet meg, ha az újabb érdekeltségi területen ingatlan tulajdonnal rendelkező illetve ingatlant egyéb jogcímen használó természetes és jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságoknak érdekeltségi egységük aránya szerint számított többsége az alakuló küldöttgyűlésen

elfogadja:

- az új érdekeltségi viszonyok figyelembe vételével a társulat alapszabályát,

- a társulat testületi vezető szerveit, arányos képviselet figyelembevételével megválasztja a társulatba saját vezető tisztségviselőit,

elhatározza:

- a közfeladat bővítésének a már meglévő társulati szervezetben történő megvalósítását,

- a tagok elhatározzák a társulathoz történő csatlakozást.

3. A társulathoz történő csatlakozást kimondó küldöttgyűlési határozat akkor érvényes, ha az új érdekeltségi területen az érdekeltek érdekeltségi egység szerint számított 2/3-a dönt a 2. pontban foglaltakról.

4. A társulat feladatának bővítése előtt a csatlakozás előkészítését a szervezőbizottság végzi, amely a társulatok megalakulására vonatkozó szabályok szerint jár el.

5. A küldöttgyűlés jegyzőkönyvét a levezető elnök 8 napon belül köteles megküldeni a társulat elnökének. A társulat elnöke a jegyzőkönyv kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles rendkívüli küldöttgyűlést összehívni – a csatlakozási napirend közlése mellett – a csatlakozó befogadása érdekében.

A csatlakozás elfogadásáról a társulat küldöttgyűlése kétharmados többséggel határoz, egyúttal megállapítja a csatlakozás időpontját, az azzal járó kötelezettségek esedékességét és a csatlakozó tagok szavazati jogának mértékét.

6. A csatlakozó tagok nem felelnek a társulatnak a csatlakozás előtt keletkezett tartozásaiért.

7. Különböző társulati közfeladatok csatlakozással történő együttes megvalósítása esetén az egyes feladatoknak érdekeltek által befizetett hozzájárulás és a meghatározott feladathoz adott önkormányzati támogatás összegét elkülönítetten kell kezelni és csak annak a közfeladatnak megvalósítására szabad felhasználni, amelyre szolgál. A pénzügyi forrásokat és azok felhasználását az egyes közfeladatokra vonatkozóan külön kell nyilvántartani.

X. A társulat szervei

a) küldöttgyűlés;

b) intézőbizottság;

c) ellenőrző bizottság.

A társulat intéző bizottsága a fentieken túl ügyvezetőt választhat.

Küldöttgyűlés

A társulat legfőbb szerve a küldöttgyűlés, amely évente legalább egyszer ülést tart.

A 3 fő küldöttet az alakuló közgyűlésen az érdekeltségi területen érdekeltséggel rendelkezők választják meg maguk közül egyszerű szótöbbséggel hozott döntéssel. Minden küldött esetében meg kell jelölni, hogy hány érdekeltségi egységet képvisel.

A társulat intéző bizottságának elnöke és tagjai, az ellenőrző bizottság elnöke és tagjai tisztségüknél fogva küldöttek.

Ily módon a küldöttgyűlés létszáma: 9 fő.

A küldöttgyűlést az intézőbizottság hívja össze. Ha az intézőbizottság ezt elmulasztja, az összehívásra az ellenőrző bizottság jogosult. A hatóság kezdeményezheti, hogy a cégbíróság a törvényességi felügyelet során eljárva intézkedjen a küldöttgyűlés összehívása érdekében.

A küldöttgyűlésre tanácskozási joggal meg kell hívni az illetékes vízügyi igazgatási szerv képviselőjét, az érintett település jegyzőjét és – ügyvezető megbízása esetén – az ügyvezetőt.

A napirendet tartalmazó írásbeli meghívót a küldöttgyűlés tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal ki kell küldeni, és a helyben szokásos módon is közzé kell tenni.

A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok érdekeltségi egység aránya szerint számított legalább 51%-a küldöttek útján képviselve van.

Ha a küldöttgyűlés nem volt határozatképes, az első üléstől számított 8 napon belüli időpontra összehívott második ülés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára és az érdekeltségi arányra tekintet nélkül határozatképes. A megismételt küldöttgyűlés helyéről és időpontjáról az első ülésre szóló meghívóban kell rendelkezni.

A tagokra fizetési kötelezettséget megállapító küldöttgyűlés határozata meghozatalánál a tagok érdekeltségük, minden egyéb ügyben egyenlő arányban szavaznak.

Az alapszabály módosításához, illetve a társulat megszüntetéséhez, egyesüléséhez, illetve szétválásához legalább kétharmados többségű küldöttgyűlési határozatra van szükség.

A küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, az alapszabály módosításához, illetve a társulat megszűnéséhez, egyesüléséhez, szétválásához, csatlakozó befogadásához 2/3-os többségre van szükség.

A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) alapszabály módosítása;

b) a társulat megszüntetésének, szétválásának, illetőleg egyesülésének elhatározása;

c) a differenciált érdekeltségi hozzájárulás elveinek kialakítása és a tagok fizetési kötelezettségének megállapítása;

d) a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, módosítása;

e) a tisztségviselők megválasztása, beszámoltatása, visszahívása, díjazásának megállapítása;

f) a társulat közfeladatainak éves ütemezése, területi sorrendjének meghatározása;

g) a közfeladatok ellátásához szükséges – a törvényben meghatározott mértékű – elkülönített vagyon meghatározása;

h) az éves beszámoló, illetőleg egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyása;

i) az egyesülési törvény szerinti érdekképviseleti szervezetben való tagság elhatározása;

j) gazdasági társaságba való belépés, vagy gazdasági társaság alapítása;

k) amit jogszabály vagy az alapszabály a taggyűlés hatáskörébe utal.

Rendkívüli küldöttgyűlést kell tartani, ha

a) az intéző- vagy az ellenőrző bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken; illetőleg

b) az intézőbizottság vagy annak elnöke szükségesnek tartja; illetve

c) a tagok érdekeltségi egység szerint számított legalább egyharmada azt az ok megjelölésével kéri; illetőleg

d) az ellenőrző bizottság vagy a cégbíróság indítványozza.

A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell különösen

- a küldöttgyűlés helyét, idejét, és a napirendi pontokat,

- a megjelent küldöttek nevét és az általuk képviselt érdekeltségi egységek számát,

- a határozatképesség vizsgálatát és annak eredményét,

- a hozott határozatokat, annak megjelölésével, hogy azokat a jelenlévő küldöttek milyen érdekeltségi arányban hozták, s ha a határozat indokolja a végrehajtás határidejét és a felelős személy nevét,

- a hozzászólók nevét és a hozzászólás lényeges tartalmát.

A jegyzőkönyvhöz a jelenléti ívet mellékelni kell. A jegyzőkönyv másolatát a küldöttek részére meg kell küldeni.

A küldöttgyűlési jegyzőkönyvekről nyilvántartást kell vezetni, és a jegyzőkönyveket a nyilvántartás mellékleteként kell megőrizni.

A társulat küldöttei:

  1. Antal Gáborné

Lakóhely: 2225 Üllő, Dóra Sándor krt. 40.

Megbízás kezdete: 2011. május 30.

Képviselt érdekeltségi egységek száma: 102

Képviselt érdekeltségi egységek százaléka: 31 %

2. Bácskai Józsefné

Lakóhely: 2225 Üllő, Kistemető u. 66.

Megbízás kezdete: 2011. május 30.

Képviselt érdekeltségi egységek száma: 112

Képviselt érdekeltségi egységek százaléka: 34 %

3. Fodor Imre

Lakóhely: 2225 Üllő, Kutasi György u. 15.

Megbízás kezdete: 2011. május 30.

Képviselt érdekeltségi egységek száma: 113

Képviselt érdekeltségi egységek százaléka: 35 %

Intézőbizottság

A társulat irányító szerve az intézőbizottság, melyet a küldöttgyűlés választ meg kétharmados többséggel a társulat tagjai közül öt évre.

Az intézőbizottság elnökből és két tagból áll.

A küldöttgyűlés választja meg az intézőbizottság elnökét, aki egyben a társulat elnöke.

Az intézőbizottság ügyrendjét a jogszabályok és az alapszabály keretei között maga állapítja meg.

Az intézőbizottság gondoskodik a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról, és dönt a társulat, illetőleg a társulat közfeladatait érintő olyan ügyekben, amelyek nem tartoznak a küldöttgyűlés hatáskörébe.

Így különösen:

a) gondoskodik a társulat üzleti tervének elkészítéséről, javaslatot tesz a küldöttgyűlésnek azok elfogadására vagy módosítására,

b) biztosítja a terv gazdaságos műszakilag megfelelő végrehajtásának feltételeit,

c) irányítja a társulat működésével összefüggő gazdálkodási feladatokat,

d) gondoskodik a társulat gazdálkodásának irányításáról, a társulati vagyon állagának megóvásáról és a tulajdon védelméről,

e) gondoskodik a társulat jogainak érvényesítéséről, kötelezettségeinek teljesítéséről,

f) biztosítja a tagok jogainak érvényesülését, elősegíti kötelezettségeik teljesítését,

g) gondoskodik az éves beszámoló elkészítéséről, biztosítja, hogy az ellenőrző bizottság megvizsgálhassa, azt a küldöttgyűlés megvitathassa és dönthessen elfogadásáról,

h) előkészíti a küldöttgyűlés által tárgyalandó ügyeket és kidolgozza határozati javaslatokat,

i) rendszeresen beszámol a küldöttgyűlésnek a társulat tervteljesítéséről, vagyoni helyzetéről, ügyviteléről, továbbá a két küldöttgyűlés között általa tett intézkedésről.

Az intézőbizottság elnöke az intézőbizottságot negyedévenként hívja össze. Akadályoztatása esetén az intéző bizottság tagja jár el, ami nem terjed ki a társulat képviseletére.

Az intézőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak kétharmada jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az intézőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az intéző bizottság elnöke (illetőleg az ülést levezető elnök) és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Ennek tartalmaznia kell az ülés megtartásának helyét idejét, megjelentek nevét, a határozatképességre vonatkozó megállapítást, az ülésen elhangzott beszámolók és hozzászólások lényeges tartalmát, folyamatos sorszámmal jelölve a hozott határozatokat, a határozatok végrehajtásának határidejét a felelősök megnevezésével. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az intéző bizottság bármely tagjának a meghozott határozattól eltérő álláspontját.

Az intézőbizottság üléseire az ellenőrző bizottság elnökét és – amennyiben a társulatnál ügyvezető működik – az ügyvezetőt meg kell hívni.

Az intézőbizottság gondoskodik arról, hogy a társulat tagjairól nyilvántartást vezessenek, és a változást az éves küldöttgyűlést követő 30 napon belül az illetékes cégbírósághoz benyújtsák.

Az intézőbizottság elnöke, aki egyben a társulat elnöke is, a jogszabályoknak, az alapszabálynak és más belső szabályzatnak, valamint a küldöttgyűlés és az intézőbizottság határozatainak megfelelően irányítja a társulatot, az intézőbizottság ülései közötti időszakban dönt azokban az ügyekben, amelyek jogszabály vagy az alapszabály rendelkezései szerint nem tartoznak a küldöttgyűlés, illetőleg az intézőbizottság hatáskörébe.

Ennek megfelelően az elnök különösen az alábbi feladatokat látja el:

a) irányítja a terv végrehajtását és folyamatosan ellenőrzi annak teljesítését,

b) gondoskodik a társulati feladatok költségfedezetének biztosításáról és ellenőrzi a költségvetés betartását,

c) gyakorolja a jogokat, amelyek nem tartoznak az intéző bizottsághoz,

d) gondoskodik a tagok érdekeltségi hozzájárulásának kivetéséről, közli a tagokkal az őket terhelő fizetési kötelezettségek jogalapját, a teljesítés határidejét, módját, továbbá a közlés ellen igénybe vehető jogorvoslat lehetőségét,

e) gondoskodik a határidőre be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás behajtásáról,

f) gondoskodik a működéssel összefüggő gazdálkodási feladatok, tennivalók időben történő elvégzéséről, a társulati vagyon kezeléséről, és nyilvántartásáról,

h) az intéző bizottság határozata alapján összehívja a küldöttgyűlést, a rendkívüli küldöttgyűlést, az intéző bizottsági ülést,

i) beszámol a küldöttgyűlésnek, az intéző bizottságnak a terv teljesítéséről, a társulat vagyoni helyzetéről, az ügyviteléről, valamint a küldöttgyűlések, az intéző bizottsági ülések között általa tett fontosabb intézkedésekről,

j) rendszeresen és részletesen tájékoztatja az ellenőrző bizottságot a társulat működéséről,

k) az ellenőrző bizottság elnökével együttműködik a társulati feladatokkal kapcsolatos panaszok és bejelentések kivizsgálásában és a vizsgálatok eredménye alapján szükség szerint intézkedik.

Az intézőbizottság elnöke tevékenységéről a küldöttgyűlésnek évente beszámol.

Az intéző bizottság elnöke:

Név: Bácskai József

Lakóhely: 2225 Üllő, Kistemető u. 66.

Megbízatás kezdő időpontja: 2011. május 30.

Megbízatás lejárta: 2016. május 30.

Az intéző bizottság tagjai:

Név: Jászter Zoltán

Lakóhely: 2225 Üllő, Pap László u. 18.

Megbízatás kezdő időpontja: 2011. május 30.

Megbízatás lejárta: 2016. május 30.

Név: Fodorné Nagy Katalin

Lakóhely: 2225 Üllő, Kutasi György u. 15.

Megbízatás kezdő időpontja: 2011. május 30.

Megbízatás lejárta: 2016. május 30.

Ellenőrző Bizottság

A társulat ellenőrző szerve az ellenőrző bizottság.

Az ellenőrző bizottság feladata a társulat egész tevékenységére kiterjedő folyamatos ellenőrzés. Az ellenőrző bizottság közvetlenül a küldöttgyűlésnek van alárendelve. Az ellenőrző bizottság elnökből és két tagból áll. Az ellenőrző bizottság elnökét és tagjait a küldöttgyűlés választja.

Nem lehet ellenőrző bizottsági tag az intéző bizottság elnöke, tagjai, a társulattal munkaviszonyban álló személy továbbá ezek közeli hozzátartozója.

Az ellenőrző bizottság ügyrendjét a jogszabályok és az alapszabály keretei között maga állapítja meg. Üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell az ülés megtartásának helyét és időpontját, a megjelentek nevét, a határozatképesség megállapítását, a tárgyalt napirendeket, a hozzászólások lényeges tartalmát, a hozott határozatokat folyamatosan sorszámozva, ha szükséges a végrehajtás határidejét és a felelős nevét. Az ellenőrző bizottság ellenőrzéseiről szintén jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az ellenőrző bizottság a társulat tevékenységére vonatkozó megállapításairól a küldöttgyűlésnek évente beszámol. A küldöttgyűlés a társulat éves beszámolójáról, illetőleg egyszerűsített éves beszámolójáról csak az ellenőrző bizottság megállapításainak ismeretében határozhat.

Az ellenőrző bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az ellenőrző bizottság üléseire az intéző bizottság elnökét és – amennyiben a társulatnál ügyvezető működik – az ügyvezetőt meg kell hívni.

Az ellenőrző bizottság feladata különösen:

f) rendszeresen ellenőrzi a társulat ügyvitelét, pénz, hitel, anyaggazdálkodását, továbbá a dolgozók létszámára, bérére, védelmére és munkavédelemére vonatkozó rendelkezések megtartását és az ezekkel kapcsolatos megállapításait írásban a vizsgálati jegyzőkönyv megküldése után haladéktalanul közli a társulat elnökével,

g) testületileg vagy kiküldött tagja útján bármikor megvizsgálhatja, negyedévenként pedig köteles megvizsgálni a társulat könyveit, számadásait, nyilvántartásait, pénztárát, valamint anyagkezelését és a vizsgálat megállapításairól köteles jegyzőkönyvet készíteni,

h) kivizsgálja a társulat működésével kapcsolatos bejelentéseket, panaszokat, megállapításait közli a társulat elnökével, vagy ha az ügy jellege indokolja, akkor közvetlenül beszámol a küldöttgyűlésnek,

i) figyelemmel kíséri a társulat működésének irányítását, úgy is, hogy az ellenőrző bizottság elnöke, vagy az általa megbízott ellenőrző bizottsági tag tanácskozási joggal részt vesz az intéző bizottság ülésein,

j) a küldöttgyűlés megbízása alapján vagy az intéző bizottság, illetve a társulat elnökének felkérésére célvizsgálatot végez,

k) szükség esetén javaslatot tesz rendkívüli küldöttgyűlés összehívására,

l) indokolt esetben a küldöttgyűlés felé javaslatot tesz az intéző bizottság elnökének vagy tagjának visszahívására, az egyes alkalmazottak tekintetében a kártérítési eljárás megindítására illetve a munkaviszony megszüntetésére,

m) összehívja a küldöttgyűlést, ha a társulat elnöke az erre vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget,

n) véleményt nyilvánít a küldöttgyűlés részére az előterjesztett beszámolókról és jelentésekről, a társulati éves beszámolóról csak az ellenőrző bizottság véleményező jelentése alapján hozható döntés.

Az ellenőrző bizottság elnöke:

Név: Németh Árpád

Lakóhely: 2225 Üllő, Kocsis S. u. 7.

Megbízatás kezdő időpontja: 2011. május 30.

Megbízatás lejárta: 2016. május 30.

Az ellenőrző bizottság tagjai:

Név: Hajnaly Antal Zoltánné

Lakóhely: 2225 Üllő, Lóránt Gyula u. 23.

Megbízatás kezdő időpontja: 2011. május 30.

Megbízatás lejárta: 2016. május 30.

Név: Nagy Károly

Lakóhely: 2225 Üllő, Dóra Sándor u. 11.

Megbízatás kezdő időpontja: 2011. május 30.

Megbízatás lejárta: 2016. május 30.

Ügyvezető

A társulat intéző bizottsága ügyvezetőt választhat. Az ügyvezető személyét pályázat útján kell kiválasztani. A pályázatot az intézőbizottság írja ki és bírálja el. A társulat ügyvezetője felett a munkáltatói jogokat az intézőbizottság elnöke gyakorolja.

A társulat ügyvezetője tisztségviselő nem lehet és a tag képviseletét nem láthatja el.

Az ügyvezető és az intéző bizottság elnöke feladatainak megosztását a társulat Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni.

A társulat ügyvezetője:

Név : Szabó Zsolt

Anyja neve : Géczi Mária

Lakcím : 2230 Gyömrő, Viola u. 11/B.

A megbízatás

a) határozott időre

b) határozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja : 2011. 09. 15.

A megbízatás lejárta : -

XI. Tisztségviselők

A társulat tisztségviselői:

a) az intézőbizottság elnöke, tagjai;

b) az ellenőrző bizottság elnöke, tagjai.

Tisztségviselő csak a társulat tagja – jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet esetén annak képviselője – lehet. Egy tag két tisztségre nem választható. A tisztségviselők nem lehetnek egymásnak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

A tisztségviselőt fel kell menteni, ha

a) a tisztségéről lemondott;

b) a tisztség betöltését kizáró ok következett be,

c) a jogszabályban, illetőleg az alapszabályban meghatározott összeférhetetlenség áll fenn és azt az érintett felhívásra nem szüntette meg;

d) a tisztség betöltésére alkalmatlanná vált.

A tisztségviselőt a küldöttgyűlés visszahívja, ha a közügyektől jogerősen eltiltották.

A társulat köteles a tisztségviselők tevékenysége során felmerült és igazolt tényleges kiadásait és költségeit megtéríteni.

XII. A társulat gazdálkodása

1. A társulat célhoz kötött gazdálkodást folytat.

2. A társulat tartozásaiért saját vagyonával felel.

3. A társulat gazdálkodási éve megegyezik a naptári évvel.

4. A társulat üzleti tervet és számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolót készít.

5. Az érdekeltségi hozzájárulásra vonatkozó szabályok

- a társulat által végrehajtandó közfeladatok költségeit – az önkormányzati, állami vagy egyéb forrás mellett – az érdekeltségi hozzájárulásból kell fedezni,

- az állami, az önkormányzati támogatás, valamint a tagok hozzájárulása a társulat tulajdonába kerül, kivéve ha az állami támogatással az önkormányzat számol el,

- a társulat közcélú feladataiban érdekelt az érdekeltségi területen lévő ingatlant az érdekeltséget megalapozó jogcímen ténylegesen használó tag,

- az ingatlan tényleges használója a tulajdonos (tulajdonostárs), illetőleg az ingatlankezelő szerv, kivéve ha a tényleges használó a földhasználó, haszonélvező, használó, az ingatlan használatát (hasznainak szedését) egyéb jogcímen gyakorló személy, a lakás bérlője (bérlőtárs, társbérlő), ha a bérleti szerződés határozatlan időre szól. Amennyiben a fenti kivételként megemlített esetekben az ingatlannak külön jogcímen több tényleges használója van, a társulati érdekeltség arányát mindegyik jogcím után külön-külön kell megállapítani,

- az érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összegét a küldöttgyűlés az érdekeltség jellegének megfelelően differenciálhatja különösen az alábbi szempontok alapján:

a) a tervezett, távlatilag igényelt szükségleteket is figyelembe vevő fogyasztással (kibocsátással) arányosan kalkulált többszörös érdekeltségi egység;

b) beépített ill. beépítetlen telek (földrészlet) esetében egy építési telek után egy érdekeltségi egységként veszi számításba, kivéve ha a földterület nagysága a település rendezési terve illetve ennek hiányában a helyben szokásos teleknagyság mértékét meghaladja, mivel ebben ennek megfelelő többszörös egységnek minősül.

- az érdekeltségi hozzájárulás összegét és annak évenként fizetendő részleteit a társulat tervének meghatározásakor úgy kell megállapítani, hogy az – a társulat különböző támogatásait is figyelembe véve – fedezze a beruházás és működési költségeket így:

a) a társulat közcélú feladatainak ellátásához szükséges valamennyi költséget, ideértve a hitelek törlesztéséhez és a kamatok fizetéséhez szükséges valamennyi költséget is,

b) a működési kiadásokat,

c) rendkívüli feladatokra és költségekre tartalékolható összeget.

- az érdekeltségi hozzájárulás mértékét az alapszabályban meghatározott érdekeltségi egységekre eső hozzájárulásnak és az érdekeltségi egységek számának szorzata adja,

- az érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos küldöttgyűlési határozatról a tagokat az intéző bizottság elnöke írásban értesíti, mely az alábbiakat tartalmazza:

a) a fizetési kötelezettség jogalapját,

b) a küldöttgyűlési határozat száma,

c) az érdekeltségi egységre eső hozzájárulás mértéke,

d) a tag érdekeltségi egységeinek száma,

e) az érdekeltségi hozzájárulás összege,

f) a befizetés módja,

g) a befizetés elmulasztásának jogkövetkezményei,

h) a befizetés határideje,

i) a jogorvoslat lehetőségét.

- az intéző bizottság jogosult dönteni a tag részére biztosított részletfizetési kedvezményről és annak terjedelméről, a fizetési kötelezettség meghatározott időre történő felfüggesztéséről, ezen kedvezmények megvonásáról, valamint – legfeljebb a működési költség erejéig – az indokolt fizetési elengedésről,

- a határidőre be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulást az intéző bizottság elnökének megkeresésére az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyző az adózás rendjéről szóló törvény előírása szerint hajtja be, a befolyt összeget pedig a behajtási költségek levonása után negyedévenként a társulat számlájára utalja.

XIII. A társulat vagyona

A társulat a tagok érdekeltségi hozzájárásából, valamint az érintett önkormányzatoktól, az állami költségvetéstől illetve egyéb forrásból kapott támogatásból látja el közcélú vízgazdálkodási feladatait.

XIV. A társulat által megvalósított vízi-létesítmény tulajdonjoga

A társulat az általa létrehozott vízközműveket elkészülte (próbaüzem, műszaki átadás-átvétel) után legkésőbb 30 napon belül a tulajdonos önkormányzatnak adja át.

XV. A társulat ügyvitele

1. A társulat ügyvitelét az alapszabályban, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint az intéző bizottság, illetve annak elnöke, amennyiben pedig a társulatnál ügyvezető működik, az ügyvezető irányítja, a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladat megosztásban.

2. A Szervezeti és Működési Szabályzatban az intéző bizottságnak meg kell határoznia:

a) a társulat ügyviteli rendjét a munkaszervezetre vonatkozó részletes szabályokat,

b) a társulat képviseletének részletes szabályait,

c) a pénzügyi vezető, illetve további munkatársak munkarendjét, működésükre vonatkozó szabályokat,

d) a kiadmányozási és utalványozási jogkört,

e) az anyagok kezelésével és nyilvántartásával megbízott, továbbá a munkavédelmi és tűzrendészeti szabályok betartásáért felelős dolgozók feladatait, felelősségét,

f) a társulat munkarendjével kapcsolatos szabályokat.

XVI. A tagok nyilvántartása

1. A társulat köteles a tagokról nyilvántartást vezetni.

2. A nyilvántartása a társulatoknál rendszeresített – oldalanként számozott – olyan okmány, amely tartalmazza a tagok érdekeltségét megalapozó valamennyi adatot, továbbá az ezekben bekövetkezett változásokat (tagok neve, címe, érdekeltségi egységeik száma, az érdekeltség jogcíme, az érdekeltséget megalapozó ingatlan adatai stb.)

XVII. A társulat cégjegyzése, a tisztségviselők nyilvántartása

1. A társulat cégjegyzése úgy történik, hogy a társulat intéző bizottságának elnöke, illetve ha a társulatnál ügyvezető működik, az ügyvezető az iratokat a társulat cégneve alatt – hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően – önállóan, minden korlátozástól mentesen írja alá.

2. A társulat köteles a tisztségviselőkről, így az intéző bizottság és az ellenőrző bizottság elnökéről és tagjairól vagy az esetlegesen más szervbe delegált tagjairól nyilvántartást vezetni. A nyilvántartásban a személyi adatokon és a lakcímen felül fel kell tüntetni a megbízás (megválasztás) keltét és lejárati időpontját.

XVIII. Az éves beszámoló

A társulat a naptári év végén a gazdálkodásról a számviteli törvény szerinti beszámolót köteles elkészíteni, amelyet az ellenőrző bizottság – szükség esetén szakértő bevonásával – köteles a küldöttgyűlésnek jelentést készíteni. A küldöttgyűlés csak az ellenőrző bizottság által felülvizsgált zárszámadást veheti tárgyalás alá és csak az ellenőrző bizottság ilyen tartalmú javaslata esetén fogadhatja el.

XIX. A társulat megszűnése

A társulat megszűnik:

a) elhatározza jogutód nélküli megszűnését (feloszlását),

b) másik társulattal egyesül vagy több társulatra szétválik,

c) a társulat az alapszabályában rögzített közfeladatát megvalósította,

d) cégbíróság megszűntnek nyilvánítja.

XX. A társulat törvényességi felügyelete

A társulat törvényességi felügyeletét a társulat székhelye szerint illetékes vízügyi igazgatási szerv, valamint a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága látja el.

XXI. Vegyes rendelkezések

Az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét a társulat tagjai a társulat székhelyén megtekinthetik.

Az alapszabály mellékletei:

- a társulat érdekeltségi területét feltüntető térkép;

- a tagok jegyzéke.

ZÁRADÉK

A fenti alapszabályt az Üllői Sportliget Lakópark Víziközmű-társulat a 2006.08.03-i alakuló közgyűlésén elfogadta.

Az alapszabály legutolsó, 2012. február 20-i közgyűlésen 2012. március 01-jei hatállyal elfogadott módosításai az alapszabályban dőlt betűvel jelezve.

Üllő, 2012. február 24.

Bácskai József

Üllői Sportliget Lakópark Víziközmű-társulat

intéző bizottságának elnöke

Alulírott dr. Szkalka Tamás ügyvéd (Szkalka Ügyvédi Iroda, 1111 Budapest, Bartók Béla út 14. 1/10.) igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. Figyelemmel a küldöttgyűlés 2012. február 20-i határozataira, a jelen alapszabály dőlt betűvel jelzett pontjainak 2012. március 1-jei hatállyal végbemenő változásaira tekintettel a jelen okiratot elkészítettem és ellenjegyzem:

Üllő, 2012. február 24.