Alapszabályt módosító okirat

ALAPSZABÁLYT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Az Üllői Sportliget Lakópark Víziközmű-társulat (a továbbiakban: Társulat) - mely a Pest-megyei Bíróságon, mint Cégbíróságon Cg. 13-16-000174 cégjegyzékszám alatt került nyilvántartásba vételre – tagjai az alapszabályát a mai napon az alábbiak szerint módosítják:

1.§

Az Alapszabály IV.3. pontja törlésre kerül és helyette a következő rendelkezést fogadják el:

3. Az érdekeltségi hozzájárulás alapját képező érdekeltségi egység:

- természetes személy tagok, jogi személy tagok vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tagok esetében az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számon vagy tulajdoni külön lapon nyilvántartott ingatlan 300 l/nap éves átlagos vízfogyasztása esetén (egyszeres fogyasztói egység);

- a vízfogyasztásnak megfelelő mértékű többszörös fogyasztói egységet kell megállapítani természetes személy tagok, jogi személy tagok vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tagok 300 l/nap éves átlagos vízfogyasztást meghaladó fogyasztói egysége alapján;

- többszörös fogyasztói egységet kell megállapítani természetes személy tagok, jogi személy tagok vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság tagok esetén, ha az ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számon vagy tulajdoni külön lapon nyilvántartott ingatlanon több önálló lakrész vagy több önálló funkciójú nem lakáscélú helyiség került kialakításra és ezek elkülönült bekötési vízmérővel rendelkeznek (bekötési vízmérőként).

Nem minősülnek érdekeltségi egységnek az önkormányzat tulajdonát képező utak, parkok és az Üllő belterületi 3470/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan.

2.§

Az Alapszabály V. pontja törlésre kerül és helyette a következő rendelkezést fogadják el:

V. A társulati hozzájárulás mértéke és megfizetése

1. A társulati közfeladatokhoz való hozzájárulás mértékét az érdekeltségi egységre eső hozzájárulásnak és az érdekeltségi egységek számának szorzata adja.

2. Az érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összege:

I. ütem (a térképen zölddel jelölt rész, Kistemető utca)

- az önkormányzati rendeletben meghatározott hozzájáruláson túl 752.910,- Ft, amelyből 517.920,- Ft a tőke és 234.990,- Ft a működési költség.

II. ütem (a térképen kékkel jelölt rész)

- az ingatlan-nyilvántartásban társasházi vagy szövetkezeti házi lakásként nyilvántartott érdekeltségi egység esetén az önkormányzati rendeletben meghatározott hozzájáruláson túl 1.057.317,- Ft, amelyből 738.317,- Ft a tőke és 319.000,- Ft a működési költség;

- az ingatlan-nyilvántartásban nem társasházi vagy szövetkezeti házi lakásként nyilvántartott érdekeltségi egység esetén az önkormányzati rendeletben meghatározott hozzájáruláson túl 1.694.688,- Ft, amelyből 1.230.528,- Ft a tőke és 464.160,- Ft a működési költség.

3. Az érdekeltségei hozzájárulás megfizetése:

a) az érdekeltségi hozzájárulás tőke része fizethető:

aa) a társulat számlájára egy összegben vagy a társulattal kötött részletfizetési megállapodásban foglaltak szerinti részletekben.

ab) lakástakarék-pénztáron keresztül, mely esetben a lakástakarék-pénztári szerződést kötött és a társulat javára engedményezési nyilatkozatot aláírt természetes személy tag:

- az érdekeltségi hozzájárulást a lakástakarék-pénztári szerződés futamideje alatt (de legfeljebb 2016. december 1-jéig terjedő időszakban) havi egyenlő részletekben jogosult megfizetni,

- minden év január 31. napjáig köteles igazolni a társulat felé az előző év december 31. napjáig esedékes fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítését, melynek elmulasztása esetén a részletfizetési kedvezményt elveszíti, továbbá

- amennyiben a futamidő végén nem jogosult a teljes állami támogatás igénybevételére, a különbözetként jelentkező összeget a futamidő utolsó napján egy összegben köteles megfizetni a társulat felé.

b) az érdekeltségi hozzájárulás működési költség része minden esetben a társulat számlájára fizetendő egy összegben, vagy a társulattal kötött részletfizetési megállapodásban foglaltak szerinti részletekben.

c) amennyiben egy érdekeltségi egységen a társulat megalakulását követően több új érdekeltségi egység jött, illetve jön létre, úgy az új érdekeltségi egységek után fizetendő hozzájárulás esedékessége megegyezik az új érdekeltségi egységeket létrehozó jogerős ingatlan-nyilvántartási határozat jogerőre emelkedésének napjával; ez esetben a korábbi érdekeltségi egységre már megfizetett hozzájárulás a létrejött új érdekeltségi egységek számával arányos hányadban a fizetendő hozzájárulásba beszámít.

d) amennyiben az érdekeltségi egység többszörös fogyasztói egységnek minősül és az ezzel arányos fizetési kötelezettségének a tag nem tesz eleget, úgy a társulat jogosult a fogyasztás korlátozását kezdeményezni az illetékes közmű szolgáltatónál.

e) ha az érdekeltségi hozzájárulás alapját képező ugyanazon érdekeltségi egység egy időben több tag tagsági jogviszonyát eredményezi, ezen tagok a fizetési kötelezettségek teljesítéséért egyetemlegesen felelnek a társulat felé.

3.§

Az Alapszabály VIII.2 pontja c./ és d./ pontja törlésre kerül és helyette a következő rendelkezést fogadják el:

c.) ha a tagnak a tagsági jogviszony alapjául szolgáló érdekeltsége megszűnik, azt köteles a társulat intézőbizottságának 15 napon belül írásban bejelenteni; szintén be kell jelenteni 15 napon belül a változást, ha egy érdekeltségi egységből több érdekeltségi egység jön létre; a bejelentéshez csatolni kell a változás alapjául szolgáló okiratot, illetőleg annak másolatát, valamint – ha abból nem állapítható meg – a bejelentésben közölni kell az új tag(ok) nevét, lakhelyét (székhelyét); a tag bejelentett adataiban bekövetkező változást a változást követő 15 napon belül kell bejelenteni; az ingatlan tulajdonjogának átruházása esetén a tag köteles az új tulajdonost a társulati tagságról és az ezzel járó kötelezettségről tájékoztatni; a tag az őt terhelő bejelentés elmulasztásából eredő kárért a társulat felé felelősséggel tartozik;

d.) a tag a részére megállapított érdekeltségi hozzájárulást annak a hónapnak az utolsó napjáig köteles megfizetni, amelyben a c) pont szerinti bejelentést megtette; a bejelentés alapján az érdekeltségi egységben és/vagy a tag személyében bekövetkezett változást a tagnyilvántartásban rögzíteni, és erről a régi és az új tagot a bejelentést követő 60 napon belül írásban értesíteni kell.

4.§

Az Alapszabály X. pontjának Küldöttgyűlésre vonatkozó részének 6. bekezdése törlésre kerül és helyette a következő rendelkezés kerül:

A küldöttgyűlésre tanácskozási joggal meg kell hívni az illetékes vízügyi igazgatási szerv képviselőjét, az érintett település jegyzőjét és – ügyvezető megbízása esetén – az ügyvezetőt.

5.§

Az Alapszabály X. pontjának Küldöttgyűlésre vonatkozó részének 9. bekezdése törlésre kerül és helyette a következő rendelkezés kerül:

Ha a küldöttgyűlés nem volt határozatképes, az első üléstől számított 8 napon belüli időpontra összehívott második ülés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára és az érdekeltségi arányra tekintet nélkül határozatképes. A megismételt küldöttgyűlés helyéről és időpontjáról az első ülésre szóló meghívóban kell rendelkezni.

6.§

Az Alapszabály X. pontjának Intézőbizottságra vonatkozó részének „az intézőbizottság ülése” kezdetű bekezdése törlésre kerül és helyette a következő rendelkezés kerül:

Az intézőbizottság ülése akkor határozatképes, ha azon tagjainak kétharmada jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

7.§

Az Alapszabály X. pontjának Intézőbizottságra vonatkozó részének „az intézőbizottság üléseire” kezdetű bekezdése törlésre kerül és helyette a következő rendelkezés kerül:

Az intézőbizottság üléseire az ellenőrző bizottság elnökét és – amennyiben a társulatnál ügyvezető működik – az ügyvezetőt meg kell hívni.

8.§

Az Alapszabály X. pontjának Ellenőrző Bizottságra vonatkozó részének 6-7. bekezdése törlésre kerül és helyette a következő rendelkezés kerül:

Az ellenőrző bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az ellenőrző bizottság üléseire az intéző bizottság elnökét és – amennyiben a társulatnál ügyvezető működik – az ügyvezetőt meg kell hívni.

9.§

Az Alapszabály XII. pontjának 5. alpontjának 5. francia bekezdése törlésre kerül és helyette a következő rendelkezés kerül:

- az érdekeltségi hozzájárulás egységnyi összegét a küldöttgyűlés az érdekeltség jellegének megfelelően differenciálhatja különösen az alábbi szempontok alapján:

a) a tervezett, távlatilag igényelt szükségleteket is figyelembe vevő fogyasztással (kibocsátással) arányosan kalkulált többszörös érdekeltségi egység;

b) beépített ill. beépítetlen telek (földrészlet) esetében egy építési telek után egy érdekeltségi egységként veszi számításba, kivéve ha a földterület nagysága a település rendezési terve illetve ennek hiányában a helyben szokásos teleknagyság mértékét meghaladja, mivel ebben ennek megfelelő többszörös egységnek minősül.

10.§

Az Alapszabály XII. pontjának 5. alpontjának 9. francia bekezdése törlésre kerül és helyette a következő rendelkezés kerül:

- az intéző bizottság jogosult dönteni a tag részére biztosított részletfizetési kedvezményről és annak terjedelméről, a fizetési kötelezettség meghatározott időre történő felfüggesztéséről, ezen kedvezmények megvonásáról, valamint – legfeljebb a működési költség erejéig – az indokolt fizetési elengedésről,

11.§

Az Alapszabály XX. pontja törlésre kerül és helyette a következő rendelkezést fogadják el:

XX. A társulat törvényességi felügyelete

A társulat törvényességi felügyeletét a társulat székhelye szerint illetékes vízügyi igazgatási szerv, valamint a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága látja el.

12.§

Az Alapszabály Záradék része kiegészítésre kerül az alábbiakkal:

Az alapszabály legutolsó, 2012. február 14-i közgyűlésen 2012. február 15-i hatállyal elfogadott módosításai az alapszabályban dőlt betűvel jelezve.

13.§

Az Alapszabály egyéb részei, beleértve annak mellékleteit is változatlan formában maradnak.

14.§

A társulat képviselője jelen okiratot annak elolvasása és értelmezése után, mint a társulat akaratával mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írta alá.

Üllő, 2012. február 24.

Bácskai József

Üllői Sportliget Lakópark Víziközmű-társulat elnöke,

Intéző bizottság elnöke

Alulírott dr. Szkalka Tamás ügyvéd (Szkalka Ügyvédi Iroda, 1111 Budapest, Bartók Béla út 14. I/10.) a jelen okiratot elkészítettem és ellenjegyzem:

Üllő, 2012. február 24.